• Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Classic Car Society


  1. Voorwoord
  1.1 Door uzelf te registreren als gebruiker/lid van Classic Car Society (hierna te noemen "lid") en de Algemene voorwaarden te accepteren op de site, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") waarbij u door registratie als lid een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Classic Car Society en uzelf verplicht de contributie, na goedkeuring van uw aanvraag door Classic Car Society, te betalen.

  1.2 Classic Car Society opereert onder diverse (merk)namen en/of URL's te weten: classiccarsociety.com, classiccarsociety.nl, en tevens onder diverse subdomeinen en aliassen. Hierna te noemen de Classic Car Society websites.

  1.3 De AV is van kracht en behelst de contractuele overeenkomst met het lid onafhankelijk via welke website het lid zich aanmeldt of inlogt op de Classic Car Society sites. Classic Car Society levert haar diensten uitsluitend aan meerderjarige natuurlijke personen die een professionele status en positie van eigenaar/aandeelhouder, zelfstandig ondernemer, Directeur, CEO of vergelijkbare positie in het bedrijf hebben. Hiertoe wordt een bindende lijst op de homepage getoond, welke ook in het registratieformulier zal worden vermeld.

   

  2.Registratie
  2.1 U kunt zich inschrijven op Classic Car Society via de website onder voorbehoud van goedkeuring door onze directie. Indien u goed wordt gekeurd bent u lid. Als u rechtstreeks door een bestaand lid wordt uitgenodigd dient u het gehele registratieproces in te vullen om u als member te kunnen aanmelden. Een membership wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar (12 maanden). Graag zien wij dat u een recente portret foto van uzelf en uw auto plaatst.

  2.2 De betaling van de jaarcontributie die op de betaalpagina wordt genoemd is reeds vermeerderd met 21% BTW en volledig zakelijk en fiscaal aftrekbaar. De betaling van de jaarlijkse contributie na een succesvolle registratie is bindend en wettelijk een overeenkomst tussen bedrijven. De betaling van uw jaarlijkse contributie geschiedt via facturatie of IDEAL.

  2.3 Na een succesvolle registratie en het accorderen van een membership ontvangt het nieuwe lid een factuur op het door het lid aangegeven email adres en tevens in zijn inbox van Classic Car Society. Tevens zal de factuur gedownload kunnen worden gedurende de periode van 1 jaar na ingangsdatum in het menu. Kosten die door cars and Business moeten worden gemaakt indien een gebruiker onjuiste informatie verstrekt die er toe leidt dat Classic Car Society de gebruiker moet royeren zullen in mindering worden gebracht op de jaarcontributie.

  2.4 De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door Classic Car Society uitsluitend op het beveiligde deel van de website inzichtelijk worden gemaakt voor de andere leden, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen. Classic Car Society behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de gebruiker.

  2.5 De gebruiker accepteert en gaat akkoord met dat het onmogelijk is voor Classic Car Society om met de huidige technologie, een 100% service te garanderen m.b.t: onderhoud, veiligheidsaspecten en invloeden van buitenaf, zoals storingen in publieke netwerken, stroomstoringen, welke kunnen resulteren in het tijdelijk onderbreken van de Classic Car Society service.

   

  3. Garanties aangaande de registratie
  3.1 De gebruiker is verplicht zich voorafgaande aan het gebruik van de services van de website te registreren.

  3.2 De gebruiker garandeert en verklaart stellig dat alle door hem/haar verstrekte data accuraat is en compleet. De gebruiker dient wijzigingen onverwijld aan te geven zodat de gegevens accuraat en actueel blijven. Gebruiker kan geen pseudoniemen of nep namen gebruiken.
  Gebruiker verklaart en garandeert tevens dat
  -gebruiker op moment van registratie 18 jaar en ouder is
  -gebruikers professionele status expliciet voldoet aan de lijst die op de home page en in het registratieformulier bij "functie" wordt genoemd
  -gebruiker Classic Car Society uitsluitend gebruikt om zijn/haar commerciële positie te versterken en/of andere gebruikers te helpen gemakkelijker in contact te komen met gebruiker

  3.3 Gebruiker dient bij registratie een login en wachtwoord (minimaal 6 karakters) te selecteren om gebuikt te kunnen maken van de Classic Car Society websites. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord te gebruiken om in te kunnen loggen op de website. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord geheim te houden en niet te delen met derden. Het delen of verstrekken van login en wachtwoord aan een derde zal door Classic Car Society worden beschouwd als fraude. Login en wachtwoord zullen telkens bij inloggen technisch door Classic Car Society worden gecontroleerd. Tevens zal een log file worden aangelegd, zodat controleren met terugwerkende kracht mogelijk is. Classic Car Society zal nimmer login en wachtwoord aan derden verstrekken.

  3.4 Gebruiker kan zich slechts eenmalig aanmelden bij Classic Car Society na uitnodiging, derhalve heeft gebruiker slechts 1 profiel.

  3.5 Gebruiker is verplicht de correctheid van gegevens van de medegebruikers persoonlijk te controleren. Door een persoonlijke foto, de foto van de auto en alle invulvelden verplicht te stellen, tracht Classic Car Society bij te dragen aan het herkenbaar maken van haar leden. Classic Car Society kan echter geen garanties afgeven voor de juistheid van de door enige gebruikers verstrekte informatie.

   

  4.Verplichting van de gebruiker
  4.1 Gebruiker is verder verplicht:?in zijn/haar profiel uitgebreide en niet misleidende achtergrond informatie te verstrekken. Dit geldt tevens voor het verstrekken van informatie aan andere gebruikers.

  4.2 De Classic Car Society software zal de foto's automatisch aanpassen aan het juiste formaat. Persoonlijke foto's van gebruiker dienen recent te zijn en mogen niet ouder zijn dan twee(2) jaar. In ieder geval dient de gebruikte foto, gebruiker duidelijk herkenbaar te representeren. Gebruiker verklaart en garandeert dat het vertonen van zijn/haar foto op de website van Classic Car Society wettelijk is toegestaan. Gebruiker zal uitsluitend zijn/haar eigen foto uploaden in zijn/haar profiel. Dit kunnen geen foto's van andere bestaande of niet bestaande personen, dieren, beeltenissen, en dergelijke zijn.

  4.3 Door het gebruik van de service en de websites van Classic Car Society conformeert gebruiker dat hij/zij:?o zich strikt houdt aan de wettelijke regelgeving?o geen beledigende taal gericht aan onderlinge leden, bedrijven, Classic Car Society of haar personeel zal uiten?o geen pornografische content of enige andere content in strijd met de wetgever zal plaatsen of enige vorm van adverteren, promoten, aanbieden of distribueren van bovenstaande zal uitvoeren?o op geen enkele wijze gebruikers zal spammen of email adressen zal trachten te verzamelen om te spammen?o geen content zal gebruiken dat is beschermd door wet of regelgeving (o.a door: copyright, trademark, patenten of patent pending), zonder daartoe gerechtigd te zijn en niet goederen of diensten te adverteren, te promoten, aan te bieden of te distribueren die door wet of regelgeving zijn beschermd?o zich onthoudt van het inzetten of promoten van piramide spellen of enige andere vorm van unfaire competitie, waaronder agressief commercieel acquireren en inclusief maar niet uitgesloten tot, o.a. kettingbrieven, multilevel marketing en/of vergelijkbare concepten/technieken.

   

  5. De volgende acties door de gebruiker zijn ontoelaatbaar:
  5.1 Enig gebruik van techniek, software, scripts, robots, crawlers of spiders in relatie tot het gebruik van de Classic Car Society website is niet toegestaan. De gebruiker mag nadat hij/zij is ingelogd de software en interface van Classic Car Society slechts gebruiken binnen de toelaatbare kaders zoals die door Classic Car Society worden geleverd en noodzakelijk zijn voor het dagelijkse gebruik.

  5.2 Alle content van Classic Car Society is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen of doorzenden van enige content van Classic Car Society is niet toegestaan.

  5.3 Het zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Classic Car Society is distribueren of tentoonstellen van content, logo of beeltenissen van Classic Car Society via printscreen of andere technieken is niet toegestaan.

  5.4 SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van de Classic Car Society websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

   

  6. Veranderingen binnen de websites van Classic Car Society
  6.1 Classic Car Society is een dynamische community. Derhalve houdt Classic Car Society zich het recht voor haar content en service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

   

  7. Beëindiging lidmaatschap, verlenging, terugbetaling en vooruitbetaling
  7.1 Het membership wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (12 maanden). Gebruiker kan het lidmaatschap tot 1 maand (30 dagen) voor vervaldatum opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan slechts geschieden via een aangetekend schrijven. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks met één jaar verlengd. Confirmatie van de opzegging zal aan het door gebruiker opgegeven e-mailadres worden verzonden.

  7.2 Partijen kunnen de overeenkomst met wederzijds goedvinden opzeggen zonder enig terugbetaling verplichting van de contributie door Classic Car Society. In de situatie dat Classic Car Society verplicht is de overeenkomst eenzijdig te verbreken zal dit worden verbroken zonder verdere opgaaf van reden.

  7.3 Classic Car Society kan onmiddellijk het contract eenzijdig verbreken als: de gebruiker zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van Classic Car Society, de gebruiker zijn/haar contractuele verplichtingen verbreekt of de reputatie van de service welke Classic Car Society biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door gebruiker (als, bijvoorbeeld blijkt dat gebruiker zich anders heeft voorgedaan, valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij gebruikers van Classic Car Society) ?o blijkt dat gebruiker login,- en wachtwoordgegevens, content en/of contact gegevens van cars and Business beschikbaar stelt aan derden of mogelijke concurrenten, partijen of personen die gebruik willen maken van de content van Classic Car Society zonder in het bezit te zijn van een geldige registratie en betaling van een Classic Car Society lidmaatschap.

  7.4 Indien gebruiker een van bovenstaande zaken genoemd in 7.3 overtreedt is Classic Car Society gerechtigd: ?o gebruiker te waarschuwen?o gebruiker (tijdelijk of permanent) op non actief te zetten?o de door gebruiker geplaatste content te verwijderen?o gebruiker de volledige toegang te ontzeggen tot de websites van Classic Car Society.

   

  8. Geen refund van reeds betaalde full member lidmaatschap:
  8.1 leden kunnen in beginsel geen refund eisen.

  8.2 als Classic Car Society besloten heeft eenzijdig de overeenkomst te verbreken op basis van bovenstaande punten heeft gebruiker geen recht op restitutie van de contributie.

  8.3 Als Classic Car Society besloten heeft de toegang te ontzeggen op basis van bovenstaande punten heeft gebruiker geen recht op restitutie van de contributie..

   

  9.Verantwoordelijkheid voor persoonlijke/zakelijke gegevens en informatie
  9.1 Classic Car Society geeft geen enkele garantie of verklaring voor het accuraat zijn, de echtheid van data/content van gebruikers, of dat het een specifiek doel behelst. De data van gebruikers wordt vrijblijvend en onder verantwoordelijkheid van de gebruikers verstrekt of beschikbaar gesteld op hun persoonlijke deel van de website van Classic Car Society.

  9.2 Gelinkte externe kanalen aan Classic Car Society zoals gelinkte websites zijn ook zelfstandig verantwoordelijk voor door hun verstrekte content.

  9.3 Gebruiker kan activiteiten van gebruikers die niet volgens geldende wetsregels of algemene voorwaarden handelen melden aan Classic Car Society door gebruik te maken van het contactformulier onder de button "Contact/Feedbackt" in het menu.

   

  10. Aansprakelijkheid
  10.1 Classic Car Society is slechts aansprakelijk voor aantoonbare nalatigheid, indien Classic Car Society zich niet houdt aan haar basale verplichtingen die een gebruiker onder deze overeenkomst mag verwachten van Classic Car Society. In geen geval is Classic Car Society financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele nalatigheid.

  10.2 In de situatie dat een gebruiker Classic Car Society aansprakelijk stelt zal Classic Car Society beroep doen op haar bedrijfsverzekering en de zaak uit handen geven aan de gevolmachtigde verzekeraar. De verzekeraar zal met gebruiker verder afstemmen of er sprake kan zijn van het terugbetalen van reeds door gebruiker betaalde lidmaatschapskosten. Gebruiker kan nimmer een hoger bedrag claimen bij Classic Car Society of haar verzekering dan het door gebruiker betaalde membership na aftrek van reeds verlopen maanden.

  10.3 De enige intentie die Classic Car Society heeft is het bij elkaar brengen van zakelijk topmanagement dat zich via de website van cars and Business heeft geregistreerd. Op geen enkele wijze zal Classic Car Society participeren in enige communicatie tussen de gebruikers. Indien gebruikers onderling besluiten overeenkomsten met elkaar aan te gaan zal dit gebeuren zonder dat cars and Business daar een actieve rol in speelt. Op geen enkele wijze zal Classic Car Society aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de uitvoering van overeenkomsten die tussen gebruikers worden gesloten. Classic Car Society geeft noch garanties of zekerheden af aan gebruikers voor het succesvol benaderen van een andere gebruiker via de website van Classic Car Society. Verder kan Classic Car Society op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen aan verplichtingen welke in deze overeenkomst zijn gesteld.

   

  11.Schadeloosstelling
  11.1 Gebruiker verklaart en garandeert dat alle content, data of informatie welke door gebruiker wordt verstrekt aan de website van Classic Car Society vrij is van alle rechten.

  11.2 Gebruiker stelt Classic Car Society schadeloos voor alle voorkomende claims, acties, verliezen en liabilities, inclusief (juridische) kosten die resultaat zijn van nalatigheid door gebruiker en waaruit cars and Business aansprakelijk wordt gesteld.

  11.3 Als blijkt dat de content die door gebruiker is verstrekt enige rechten van derden overtreedt, zal gebruiker op eigen kosten zorgdragen dat Classic Car Society de genoemde content alsnog mag gebruiken of Classic Car Society zonder enige vorm van conflict toestaan genoemde content te verwijderen. In de situatie dat gebruiker wettelijke bepalingen of deze algemene voorwaarden overtreedt, tijdens het gebruik van de website van Classic Car Society zal gebruiker afzien van negatieve uitingen en genoemde content onmiddellijk verwijderen, indien dit door Classic Car Society wordt verzocht of geëist.

   

  12.Bescherming van data
  12.1 Classic Car Society erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door gebruiker uiterst belangrijk is voor gebruiker en Classic Car Society zal derhalve genoemde data behandelen als vertrouwelijke informatie.

  12.2 Classic Car Society zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens en is aangesloten bij het college voor bescherming van persoonsgegevens. Met name garandeert Classic Car Society dat zij geen openheid van haar bestanden geeft van gebruikers aan derden. Een en ander is separaat vermeld in de privacy statement dat op de home page en bij het registratieformulier is vermeld.

   

  13. Events
  13.1 Classic Car Society geeft haar leden minimaal 4 keer per jaar gratis toegang voor een Classic Car Society georganiseerde events. Voor extra events kan er toegangsgeld worden gerekend.

   

  14.Conclusie
  14.1 De overeenkomst behelst al hetgeen Classic Car Society exclusief en contractueel aangaat met haar gebruikers. Er zijn derhalve geen separate mondelinge of geschreven overeenkomsten die in deze overeenkomst niet zijn uitgelegd en zijn overeengekomen.

  14.2 Classic Car Society houdt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden aan te passen, zonder opgave van reden, tenzij een aanpassing sterk onredelijk zou kunnen zijn voor gebruikers. Classic Car Society zal in dat geval ruim van te voren de gebruikers kenbaar maken dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Indien gebruiker niet binnen 2 weken reageert op de aanpassingen binnen de algemene voorwaarden, gaat Classic Car Society ervan uit dat gebruiker de veranderingen reeds stilzwijgend heeft geaccepteerd.

  14.3 Als er om wat voor reden dan ook blijkt dat een van de hiervoor genoemde punten niet legaal of uitvoerbaar blijkt te zijn, betekent dit dat alle andere hiervoor genoemde punten hun rechtsgeldigheid volledig bewaren en dus uitvoerbaar blijven. Partijen gaan nu reeds akkoord met het vervangen van een niet valide punt voor een valide punt dat het dichtst de uiteindelijke intentie van de bedoelde stelling benaderd.

  14.4 Eventuele rechtzaken kunnen uitsluitend voor de bevoegde rechter in Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Deze algemene voorwaarden en de onderliggende contractuele waarde zullen uitsluitend door de Nederlandse geldende wetten worden bepaald en eventueel onder Nederlands recht worden berecht indien dit speelt.